სიახლეები

მთავარისიახლეები

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში კენ ვოლკერის კლინიკაში აქტიურად მიმდინარეობს ინსულტის, თავის ტვინის და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანებების შემდგომი მდგომარეობების კომპლექსური სარეაბილიტაციო მკურნალობა.

რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პაციენტი დაფინანსების მისაღებად?

დიაგნოზის ხანდაზმულობა არ უნდა აღემატებოდეს 24 თვეს.ამასთანავე:

100%-
იანი დაფინანსებით სახელმწიფოს მხრიდან სარგებლობენ :

.-„სოციალურად დაუცველი ოჯხების მონაცემთა ერთიან ბაზაშირეგისტრირებული პირები რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-
.-2008 წლის 6 აგვისტოდან საქართველოზე რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად საქართელოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა ოჯახის წევრები .
.-ოკუპირებული ტერიტორიის მიმდებარედ მცხოვრები ოჯახები
._გორის,კასპის,ქარელის,ხაშურის,დუშეთის,ონის,საჩხერის,ზუგდიდის,წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები პირები.
.-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით განსაზღვრული სააღმზრელო საქმიანობის განსახორციელებელი დაწესებულებების,დედათა და ბავშვთა თავშესაფრებისა და სათემო ორგანიზაციების ბენეფიციარები.
.-ზრუნვის სააგენტოს ტერიტორიულ ერთეულებში ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებებში, ხანდაზმულთა და შშმ პირთა პანსიონატებში მცხოვრები ბენეფიციარები.
.-მასწავლებლები
.-სახალხო არტისტები,სახალხო მხატვრები და რუსთაველის პრემიის ლაურეატები
.-სსიპ- ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის საინფორმაციო ბაზაში რეგისტრირებული ვეტერანები

90%-
იანი დაფინანსებით სახელმწიფოს მხრიდან სარგებლობენ :
.-საპენსიო ასაკის სახელმწიფო პენსიის მიმღები პირები (ქალი-60წლიდან , მამაკაცი 65 წლიდან )

80%-
იანი დაფინანსებით სახელმწიფოს მხრიდან სარგებლობენ:
.-შშმ სტატუსის მქონე პირები
.-სტუდენტები (მათ შორის, პროფესიული სტუდენტები)

კენ ვოლკერის კლინიკა არის რეაბილიტაციის პროგრამის პროვაიდერი . ჩვენი გუნდი მზად არის დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ ინსულტის,თავისა და ზურგის ტვინის ტრავმის შემდგომი რეაბილიტაციის შესახებ და გთავაზობთ